Notářská úschova

Do úschovy můžeme přijmut listiny či peníze. Notář v tomto případě slouží jako nestranná třetí osoba, která smluvním stranám zaručuje potřebnou jistotu.

Co je potřeba

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, atd.),
 • listina (pokud jde o úschovu listiny),
 • potřebné údaje (čísla účtu; nacionále osoby, které má být úschova vydána; atd.).

 

Notářská úschova listiny

V případě úschovy listiny s Vámi notář sepíše o úschově listiny protokol. O uložení listiny do notářské úschovy se dá také žádost prostřednictvím zástupce. Zástupce musí disponovat zvláštní plnou mocí opravňující jej k uložení listiny do notářské úschovy. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

Výše zmíněný protokol o úschově listiny musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, datum narození a bydliště žadatele a je-li žadatelem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo a dále jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího zástupce,
 • údaj, o jakou listinu se jedná,
 • údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost, případně existence žadatele nebo jeho zástupce, anebo namísto údaje o prokázání totožnosti údaj o tom, že notář zná žadatele nebo jeho zástupce osobně,
 • podpis žadatele nebo jeho zástupce,
 • komu má být listiny vydána (v případě úschovy za účelem vydání další osobě).

Notář vydá listinu tomu, na jehož žádost byla listina do notářské úschovy přijata, ledaže je listina přijata do notářské úschovy za účelem jejího vydání další osobě. Notář listinu vydá i tomu, kdo se vykáže zvláštní plnou mocí opravňující jej k převzetí listiny z notářské úschovy. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

 

Notářská úschova peněz

Notářská úschova peněz Vám může sloužit v případě prodeje nebo koupě nemovitosti, kdy pomocí notářské úschovy je zajištěn bezpečný způsob úhrady kupní ceny. Chrání tak právo strany prodávající na zaplacení kupní ceny a současně je i jistotou pro stranu kupující, že za nemovitost zaplatí až po nabytí vlastnického práva.

Peníze lze předat do notářské úschovy na základě žádosti, která musí obsahovat:

 • název, sídlo a identifikační číslo, a dále jméno, příjmení, datum narození a bydliště jejího zástupce v případě právnické osoby anebo jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, která má peníze do notářské úschovy předat a osoby, které mají být peníze z notářské úschovy vydány,
 • výši peněžní částky a měnovou jednotku peněz,
 • označení účtu u banky nebo pobočky zahraniční banky, na který má notář peníze vydat složiteli,
 • označení zajišťovaného dluhu, mají-li být peníze předány do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu,
 • případně jiné podmínky, za jejichž splnění budou peníze vydány poměřené osobě.

V případě, že bylo notáři doloženo splnění podmínek pro vydání peněz příjemci, notář peníze ve stanovené lhůtě vydá z notářské úschovy příjemci a vyrozumí o tom složitele a příjemce.

 

Právní předpisy

358/1992 Sb., notářský řád

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě