Úprava společného jmění manželů

Manželé, kteří se rozhodnout svůj majetek nabývat a spravovat v jiném režimu, tak mají možnost upravit své vzájemné majetkové poměry podle níže uvedených smluv. Taková smlouva musí mít formu veřejné listiny, tedy notářské zápisu. Společné jmění manželů dnes funguje ve třech režimech, a to zákonném, smluvním a režimu, který založil soud. V současnosti lze společné jmění manželů rozšířit nebo zúžit.

To, co náleží manželům a má majetkovou hodnotu náleží do společného jmění manželů, pokud to ze společného jmění manželů není vyloučeno.

Součástí společného je například podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. Součástí společného jmění jsou také dluhy, které byli převzaté za trvání manželství.

 

Co je potřeba

  • průkaz totožnosti účastníků,
  • oddací list,
  • předmět smlouvy a listiny prokazující předmětné vlastnictví (kupní a darovací smlouvy, smlouvy o poskytnutí finančních produktů atd.),
  • případně již dříve uzavřenou smlouvu o úpravě společného jmění manželů.

  

Rozšíření společného jmění

Smlouvou o rozšíření společného jmění manželů se rozšiřuje zákonný režim společné jmění, podle toho, jak stanovuje smlouva o rozšíření společného jmění. Lze jednoduše říci, že z majetku jednoho manžela se stane majetek společný. Rozšíření společného jmění se může týkat všeho, co jeden z manželů nabyl do svého vlastnictví před uzavřeným manželství nebo všeho, co jeden z manželů nabyl do svého vlastnictví za trvání manželství, ale zákon přiznává vlastnictví jen jemu (darování, dědění atd.). Manželé se také mohou domluvit na způsobu nabývání majetku do budoucnosti. Např. Manželka zdědila od svého otce stavební pozemek, kde si chce s manželem postavit rodinný dům, nicméně dle zákona tento stavební pozemek náleží výlučné manželce; aby byl vlastníkem pozemku i manžel, tak oba manželé uzavřenou smlouvu o rozšíření společného jmění manželů právě o tento pozemek.

 

Zúžení společné jmění

Smlouvou o zúžení společného jmění manželů se zužuje zákonný režim společné jmění, podle toho, jak stanovuje smlouva o zúžení společného jmění. Lze jednoduše říci, že z majetku obou manželu se stane majetek jen jednoho manžela. Manželé mohou upravit své vzájemná právo a povinnosti k věcem movitým i nemovitým. Zúžení společného jmění se může týkat věcí již nabytých manželi, ale i k věcí, které se manželé chystají nabýt. Zúžit společné jmění jde i tak, že určitá věc bude náležet do podílového spoluvlastnictví obou manželů (například nové auto bude patřit ¾ manželi a ¼ manželce). Zúžení společného jmění je efektivní tam, kde je potřeba ochránit majetek jednoho z manželů, anebo vyloučit složité vypořádání majetku po rozvodu. Např. sestra manžela se rozhodla prodat manželům stavební pozemek, ale za podmínky, že pozemek bude patřit do výlučného vlastnictví manžela. Notář manželům připraví smlouvu o zúžení společného jmění manželů, kde bude předmětný pozemek vyloučení ze společného vlastnictví manželů, ale všechny ostatní věci zůstávají v zákonem režimu. Pozemek bude tedy výlučně náležet jen manželovi.

 

Zapsání smlouvy do veřejného seznamu:

Smlouvu o manželském majetkovém režimu lze zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je veden Notářskou komorou ČR a je veřejným seznamem. V případě, že je smlouva o majetkovém režimu zapsána v tomto veřejném seznamu, tak se jí mohou manželé dovolávat vůči třetím osobám, tedy třetí osoba nemůže namítat, že s ní nebyla seznámena. V případě, že smlouva tedy není zapsána v tomto seznamu, tak manželé musí s touto smlouvou seznamovat potencionální věřitele před vznikem jakéhokoliv dluhu.

 

Právní zdroje

  • 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • 358/1992 Sb., notářský řád.

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě