Konverze dokumentů

Konverze je běžný notářských úkonů, který se provádí na počkání. Slouží k převedení dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické a ověření jejich shody, nebo naopak převedení elektronického souboru do listinné podoby a ověření jejich shody.

Oba dva dokumenty, tedy původní dokument a nově vzniklý mají stejné právní účinky. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

 

Co je potřeba

Listina v písemné podobě nebo elektronický soubor, který má být konvertován.

 

Jaká jsou omezení

V některých případech nelze konverzi dokumentu provést, a zejména:

  • je-li dokument v jiné než v listinné podobě,
  • jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit (např. občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, apod.),
  • jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost,
  • není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu,
  • je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil,
  • jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam,
  • je-li vstup v listinné podobě ve stavu způsobilém poškodit snímací zařízení nebo ve stavu způsobilém přivodit provedením konverze své poškození.

 

Odkazy na příslušné právní předpisy:

  • 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě