Výpisy z rejstříků

Na vyžádání Vám vystavíme výpisy z níže uvedených rejstříků.

Výpis z katastru nemovitostí

K vyhotovení výpisu z katastru nemovitostní není potřeba předložit doklad totožnosti.

Prostřednictvím našeho notářství si můžete požádat o ověřený výpis z katastru nemovitostí, a to ke všem nemovitostem na území České republiky evidovaným v katastru nemovitostí. Vyhotovený výpis má povahu veřejné listiny, tedy je rovnocenný výpisu vydaného katastrálním úřadem. Pokud žadatel žádá o výpis z katastru nemovitostí podle listu vlastnictví, musí znát název katastrální území a číslo listu vlastnictví, příp. číslo popisné či evidenční budovy, číslo pozemku, číslo jednotky (bytu, garáže) a číslo popisné budovy, ve které se jednotka nachází. Pokud žadatel žádá o výpis z katastru nemovitostí podle rodného čísla, musí sdělit rodné číslo vlastníka nemovitostí a název katastrálního území, kde se nemovitosti nacházejí.

 

Výpis z Obchodního rejstříku a dalších rejstříků

K vyhotovení ověřeného výpisu není potřeba předložit doklad totožnosti. Pro vydání výpisu musí znát žadatel identifikační číslo (IČ) dané právnické osoby.

Notářská kancelář Vám může vyhotovit ověřený výpis z obchodního rejstříku jakékoliv právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Ověřený výpis je veřejnou listinu a je rovnocenný výpisu vydávanému rejstříkovým soudem. 

Výpis lze vydat ve dvou variantách:

 • úplného výpisu – jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
 • výpisu platného – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Notář je Vám schopen vyhotovit ověřený výpis i z dalších rejstříků vedených rejstříkovými soudy, a to například rejstříku společenství vlastníků jednotek, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností.

 

Výpis z Živnostenského rejstříku ČR

Výpis z Živnostenského rejstříku ČR je možné získat bez prokázání totožnosti, nutným údajem pro získání výpisu je IČ hledaného subjektu.

Notář Vám může vyhotovit ověřený výpis z veřejné části živnostenského rejstříku. Takový výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému příslušným živnostenským úřadem.

 

Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby

Rejstřík trestů je svou povahou neveřejná evidence, tudíž je možné vydat výpis jen osobě, které se týká nebo osobě, která byla zplnomocněna k získání výpisu.

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložit jeden z následujících dokladů:

 • občanský průkaz,
 • cestovní pas,
 • identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince.

Pokud je žádáno o výpis z rejstříku trestů prostřednictvím zmocněnce, ten pak musí pří žádosti o výpis předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí obsahovat identifikační údaje osoby, které se bude výpis z rejstříku trestů určen (jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo a bydliště).

V některých případech není možné vydat žadateli výpis z rejstříku trestů v elektronické podobě, pokud takový případ nastane, pak je nutné podat žádost manuálně. Manuální zpracování probíhá tak, že žádost je odeslána pracovníkem na rejstřík trestů, kde se cca do 30 minut manuálně zpracuje a následně je již vyřízená žádost připravena k elektronickému odeslání zpět na kontaktní místo.

Výpis z rejstříku trestů vyhotovený notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému na pracovištích Rejstříku trestů.

 

Výpis z rejstříku trestů právnické osoby

K vyhotovení ověřeného výpisu není potřeba předložit doklad totožnosti.

Prostřednictvím našeho notářství je možné požádat o výpis z rejstříku trestů právnické osoby, nicméně oproti rejstříku trestů fyzické soby, je tento rejstřík veřejné přístupný, proto může být žadatelem každá fyzická osoba. 

 

Výpis bodového hodnocení řidiče

Výpis je svou povahou neveřejná evidence, tudíž je možné vydat výpis jen osobě, které se týká nebo osobě, která byla zplnomocněna k získání výpisu.

Prostřednictvím našeho notářství můžete také získat výpis z bodového hodnocení řidiče a zjisti tak stav svých trestných bodů. 

Výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložit jeden z následujících dokladů:

 • platný občanský průkaz nebo,
 • platný cestovní pas nebo,
 • identifikační doklad cizince nebo,
 • průkaz o povolení pobytu cizince,
 • případně i řidičský průkaz.

Výpis z bodového hodnocení řidiče se provádí na počkání.

 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

K vyhotovení ověřeného výpisu není potřeba předložit doklad totožnosti. Je potřeba ovšem znát identifikační číslo (IČ) organizace.

Naše notářství je schopné vám vyhotovit ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách. Tímto výpisem může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklad prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je ze zákona povinen tento výpis uznat, pokud není starší než 3 měsíce.

 

Výpis z Insolvenčního rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku ČR je možné získat bez prokázání totožnosti.

Insolvenční rejstřík zajištuje maximální míru publicity o průběhu insolvenčních řízeních. V insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace (hledání organizace) anebo podle osobních údajů (konkrétní osoba).

 

Odkazy na příslušné právní předpisy

 • 269/1994 Sb., o rejstříku trestů
 • 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
 • 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 • 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě