Založení a změny akciové společnosti

Akciová společnosti se jako ostatní obchodní společnosti zakládá zakladatelským právním jednáním, kterým je v případě akciové společnosti přijetí stanov. Zákon vyžaduje, aby stanovy byly sepsány ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

Základní kapitál pro založení společnosti je 2.000.000,- Kč nebo 80.000,- EURO.

 

Co je potřeba

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

 

Stanovy musí vždy obsahovat

 • název společnosti (nesmí být shodný již s existujícím),
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 
 • výši základního kapitálu, 
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány, 
 • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, 
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě; mají-li být vydány akcie o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahujících se k té které výši jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti,
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady.

 

Při založení musí stanovy dále obsahovat

 • údaje o tom, kolik akcií, který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, 
 • v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti, 
 • tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu, 
 • určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti, 
 • alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, 
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů a 
 • tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány. 

Základní kapitál se skládá do banky před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Pro zapsání společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé vkladové ážio a na každý peněžitý podíl vklad musí být splaceno aspoň 30 %.

 

Přímý zápis do obchodního rejstříku

Zápis prostřednictvím notáře je rychlejší, neboť notář o zápisu nevede žádné řízení.

Zápis do obchodního rejstříku provádí příslušný rejstříkový soud podle sídla společnosti, nicméně jej za určitých okolností může provést i notář, a to, pokud mu byly předloženy všechny listiny, které jsou požadovány pro zápis do obchodního rejstříku a pokud notáře o to požádala osoba oprávněná k podání návrhu na zápis a jím byl notářem sepsán podkladový notářsky zápis.  Prostřednictvím notáře také žadatel uhradí všechny poplatky spojené s zápis společnosti do obchodního rejstříku.

 

Valná hromada (změny akciové společnosti)

Valná hromada je nejvyšší orgánem akciové společnosti a některá její rozhodnutí musí být osvěcena notářským zápise, pokud dochází rozhodnutím valné hromady k změně stanov, změně výše základního kapitálu nebo zrušení společnosti, pak je vyžadován notářský zápis. Pokud žadatel notáře požádá, tak notář může případné změny zapsat do obchodního rejstříku přímo.

 

Právní předpisy

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
 • 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
 • 358/1992 Sb., notářský řád.

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě