Založení a úprava společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezením se jako ostatní obchodní společnosti zakládá zakladatelským právním jednáním, kterým je v případě společnosti s ručením omezením společenská smlouva nebo v případě kdy je jeden zakladatel, tak ten sepisuje zakladatelskou listinu. Zákon vyžaduje, aby společenská smlouva a zakladatelská listina byla sepsána ve formě veřejné listiny.

Základní kapitál pro založení společnosti je minimálně 1,- Kč.

 

 Společenská smlouva musí vždy obsahovat

 • název společnosti (nesmí být shodný již s existujícím),
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

 

Pří založení musí společenská smlouva dále obsahovat

 • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů,
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

 

Základní kapitál se skládá do banky před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Pro zapsání společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé vkladové ážio a na každý peněžitý podíl vklad musí být splaceno aspoň 30 %.

 

Přímý zápis do obchodního rejstříku

Zápis prostřednictvím notáře je rychlejší, neboť notář o zápisu nevede žádné řízení.

Zápis do obchodního rejstříku provádí příslušný rejstříkový soud podle sídla společnosti, nicméně jej za určitých okolností může provést i notář, a to, pokud mu byly předloženy všechny listiny, které jsou požadovány pro zápis do obchodního rejstříku a pokud notáře o to požádala osoba oprávněná k podání návrhu na zápis a jím byl notářem sepsán podkladový notářsky zápis.  Prostřednictvím notáře také žadatel uhradí všechny poplatky spojené s zápis společnosti ti obchodního rejstříku.

 

Změny společnosti s ručením omezeným

Pokud dochází ke změně společenské smlouvy (změna jména, počtu jednatelů, změna sídla, změně obchodních podílů, změny předmětu podnikání atd.) musí být taková změna osvěcena notářským zápisem, a to ať byla učiněna dohodou všech společníků nebo valnou hromadou. Pokud žadatel notáře požádá, tak notář může případné změny zapsat do obchodního rejstříku přímo.

 

Co je potřeba

 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • rozmyšlené jméno firmy,
 • souhlasné prohlášení vlastníka nemovitosti s umístěním sídla.

 

Právní předpisy

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,
 • 358/1992 Sb., notářský řád.

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 575
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě