Blog

Závěť a vydědění

Pořízení závěti je dobré v případě, kdy chcete předejít majetkovým sporům a chcete-li mít jistotu, že Vaše poslední vůle bude vykonána a bude mít Vámi zamýšlené důsledky.

Jak

Nejlepší formou pořízení závěti je její sepsání u notáře, jelikož originální vyhotovení závěti u něj zůstává bezpečně uložené. 

Kde je závěť evidována

Notář závěť zapíše do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky, a tak je zaručeno, že Vaše závěť bude v dědickém řízení k dispozici. Taková závěť je veřejnou listinou, a tedy v případném soudním sporu má výrazně vyšší právní sílu, než závět sepsaná advokátem nebo Vámi.

Jaká jsou omezení

Neopominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Jejich zákonný podíl na dědictví je u nezletilého potomka na tři čtvrtiny a u zletilého potomka na jednu čtvrtinu zákonného dědického podílu.

Vydědění

Je možné sepsat Listinu o vydědění, taková listina má pak účinky veřejné listiny a zapisuje se do Evidence právních jednání pro případ smrti. Z čehož plynou stejné důsledky jako u závěti. Pokud sepíšete Listinu o vydědění, tak vydědíte konkrétního neopominutelného dědice a dále se bude dědit dle zákonné úpravy.

Z dědictví je dle občanského zákoníku vyloučen ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželi nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul.

Z jakých důvodů lze vydědit neopominutelného dědice:

Nepominutelného dědice lze vydědit jen z důvodů uvedených v zákoně, a to:

 • vyděděný neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nouzi,
 • vyděděný neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem,
 • vyděděný byl odsouzen za spáchání trestného činu svědčícího o jeho zvrhlé povaze,
 • vyděděný trvale vede nezřízený život,
 • vyděděný je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je tu obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl.

Odvolání závěti sepsané notářem

V případě, kdy byla závět pořízena ve formě notářského zápisu je nutné navštívit notáře a požádat o vydání závěť. Notář Vás poučí o důslední vydání závěti a závět Vám vydá, poté se již tato závěť považuje za odvolanou.

Co je potřeba

 • Občanský průkaz,
 • identifikační údaje dědiců (jméno, příjemní, datum narození, bydliště),
 • dokumenty prokazující vlastnictví předmětu závěti zůstavitelem (kupní smlouvy, darovací smlouvy, atd.),
 • obsah pořízení pro případ smrti (podmínky nabytí dědictví, dovětek, správce dědictví), pokud si je přejete.

Odkazy na příslušné právní předpisy

 • 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • 358/1992 Sb., Notářský řád