Převody majetku a úschovy

Právní tématika v sobě zahrnuje spoustu nejasností, mýtů a nepřesností. 

Proto vám chceme nejvíce řešené věci přiblížit ve formě článků.

Darovací smlouva

Na základě darovací smlouvy dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva k věci, případně k závazku dárce věc bezplatně převést, přičemž obdarovaný tuto nabídku přijímá. Darovat lze věci movité i nemovité.

Více informací

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu. 

Více informací

Směnná smlouva

Směnnou smlouvou se strany vzájemně zavazují převést si vlastnické právo k určitým věcem. Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou

Více informací

Úschova peněz

Notář provádí úschovu peněz za účelem vydání konkrétní osobě po splnění podmínek či naplnění určitých skutečností stanovených v protokolu o úschově, jejímiž účastníky jsou složitel, příjemce a notář jako správce.

Více informací

Úschova listin

Úschova listin notářem může být provedena na základě toho, že listina bude vrácena žadateli nebo v určitý okamžik předána orgánu veřejné moci, dalším důvodem úschovy listiny může být její vydání určené

Více informací