Rychlý dotaz

Darovací smlouva

Na základě darovací smlouvy dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva k věci, případně k závazku dárce věc bezplatně převést, přičemž obdarovaný tuto nabídku přijímá.

Darovat lze věci movité i nemovité. Dárce může darovat i všechen svůj majetek nebo maximálně jednu polovinu majetku budoucího.

Je-li předmětem daru nemovitá věc, musí být darovací smlouva písemná. Notář vám může darovací smlouvu, jejímž předmětem bude nemovitá věc, sepsat ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Pokud se po uzavření darovací smlouvy zásadně změní okolnosti, je možné dar odvolat, a to pro nouzi či pro nevděk. Případy odvolání daru je nutné chápat jako krajní řešení a zpravidla se řeší soudně.

V případě darování nemovitých věcí může smlouva obsahovat i další ujednání, zejména pak taková, kdy si dárce vymiňuje právo darované nemovité věci nebo jejich část doživotně užívat (služebnosti). Taková ujednání zapsaná v katastru nemovitostí dávají dárci jistotu, že bude moci věc dohodnutým způsobem užívat bez ohledu na to, zda vlastníkem bude obdarovaný nebo jiná osoba.

Darování mezi blízkými osobami uvedenými v zákoně nepodléhá dani z příjmu fyzických osob.

Příklad:

Pan Novák se rozhodne darovat rodinný dům svému synovi Janovi, který se o něj stará, v domě s ním bydlí a hodlá provést větší rekonstrukci domu. Novákovi zajdou společně k notáři a požádají o sepis darovací smlouvy. Notář jim doporučí v rámci darovací smlouvy zřídit dárci bezplatné doživotní užívací právo ve formě služebnosti k dané nemovitosti, smlouvu sepíše a zajistí zápis změn v katastru nemovitostí.

Zdroj: Darovací smlouva (nkcr.cz)