Rychlý dotaz

Úschova peněz

Notář provádí úschovu peněz za účelem vydání konkrétní osobě po splnění podmínek či naplnění určitých skutečností stanovených v protokolu o úschově, jejímiž účastníky jsou složitel, příjemce a notář jako správce.

Peníze jsou do úschovy notáře přijímány na základě žádosti, přičemž žadateli je sděleno číslo účtu úschov notáře, na který mají být peníze převedeny. Peníze jsou skládané do úschovy buď za účelem zajištění dluhu, nebo jako dlužné nájemné podle občanského zákoníku. Podmínky notářské úschovy jsou uvedeny v protokole sepsaném se složitelem a příjemcem, se kterým může být sepsán samostatný dodatek k protokolu o akceptaci podmínek úschovy.  

Notář přijímá peníze do své úschovy až sepsáním protokolu o úschově. Jestliže notář peníze do úschovy nepřijme, vydá je bez zbytečného odkladu zpět složiteli na uvedený účet pro vrácení peněz. Protokol může být sepsán, i když peníze dosud nebyly složeny na účet notáře. V takovém případě je v protokole uvedena lhůta a podmínky pro připsání částky na účet.

Jsou-li peníze přijaty do notářské úschovy za účelem zajištění dluhu (zaplacení kupní ceny), nemůže notář peníze v době trvání notářské úschovy vrátit složiteli bez souhlasu příjemce ani s nimi naložit jiným způsobem. Peníze jsou z úschovy notáře vydány poté, co byly splněny dohodnuté podmínky pro vydání příjemci.

Sepisuje-li notář ve formě notářského zápisu i kupní smlouvu, činí odměna notáře za související úschovu pouze jednu desetinu běžné odměny.

Obdobným způsobem může být úschova realizována na základě ustanovení notářského řádu a občanského zákoníku o správě majetku (finančních prostředků).

Příklad:

Pan Pavel prodává své pozemky panu Jiřímu na základě kupní smlouvy. Aby byla zajištěna jistota v převedení vlastnického práva na pana Jiřího a pan Pavel se nemusel obávat o zaplacení kupní ceny pozemků, ujednají s notářem smlouvu o úschově peněz. Ve smlouvě stanoví, že pan Jiří převede peníze na účet notářské úschovy, následně bude podán návrh na vklad vlastnického práva k pozemkům do katastru nemovitostí. Peníze budou panu Pavlovi vydány po předložení výpisu z katastru nemovitostí, podle kterého se pan Jiří stal vlastníkem pozemků. Kdyby ale k zápisu vlastnictví nedošlo, vrátil by notář peníze panu Jiřímu.

Zdroj: Úschova peněz (nkcr.cz)