Rychlý dotaz

Úschova listin

Úschova listin notářem může být provedena na základě toho, že listina bude vrácena žadateli nebo v určitý okamžik předána orgánu veřejné moci, dalším důvodem úschovy listiny může být její vydání určené osobě. Notáři přijímají do úschovy i listiny obsahující právní jednání pro případ smrti (závěti, listiny o vydědění apod.)

Pro úschovu listiny je podstatné, aby uschované listiny měly právní význam. Do úschovy tak nelze přijmout např. osobní korespondenci nebo jiné listiny osobní povahy. Listina musí být předána ve stavu, aby bylo možné posoudit její obsah, tedy např. nikoliv v zapečetěné obálce. Často se jedná o stranami podepsané kupní smlouvy, které notář nevydá z úschovy, dokud mu nebude prokázáno splnění podmínek.

O přijetí listiny do úschovy se sepíše protokol, a pokud je listina uschována pouze na určitou dobu, pak protokol mimo jiného obsahuje i dobu, na kterou je listina uložena, a případně za jakých okolností má být vydána oprávněné osobě.

Listiny je možné do úschovy notáře předat buď osobně, nebo doručit jiným způsobem. Jestliže je listina do úschovy zaslána, musí obsahovat mimo jiné i žádost o uložení do úschovy a veškeré údaje týkající se identifikace žadatele. V takovém případě sepíše notář protokol o převzetí listiny do úschovy, jehož další vyhotovení zašle žadateli.

Listina je z úschovy vydána pouze tomu, kdo o její uložení požádal nebo jeho zmocněnci, který má k vyzvednutí speciální plnou moc. O vydání listiny z úschovy je opět sepsán protokol. Jde-li o vydání listiny o právním jednání pro případ smrti, ta se vydává pouze na žádost pořizovatele nebo zástupce se speciální plnou mocí. Protokol o vydání takové listiny obdrží vždy pořizovatel a byla-li vydána na základě plné moci, pak i jeho zástupce.

Notář přijímá do úschovy také listiny o právním jednání pro případ smrti (závěti, listiny o vydědění). O takové úschově se opět sepíše protokol, který navíc obsahuje poučení o náležitostech pořízení pro případ smrti a také poučení, že toto právní jednání bude evidováno v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky.

V případě úmrtí pořizovatele právního jednání pro případ smrti je tato listina automaticky předána notáři – soudnímu komisaři, který byl pověřen projednáním pozůstalosti.

Příklad:

Pan Král si sám sepsal závěť a požádal notáře o její uložení do úschovy. Notář posoudil, zda listina splňuje formální náležitosti závěti, poučil o nich pana Krále a dále jej poučil o tom, že bude závěť zapsána do Evidence právních jednání pro případ smrti. O tom notář sepsal protokol a jedno jeho vyhotovení vydal panu Královi. Pokud by chtěl pan Král závěť vrátit, může požádat kdykoliv o její vydání.

Zdroj: Úschova listin (nkcr.cz)