Rychlý dotaz

Založení nadace a nadačního fondu

Nadace je právnickou osobou založenou k tomu, aby trvale sloužila společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel může být veřejně prospěšný (spočívá v podpoře obecného blaha) nebo dobročinný (spočívá v podpoře určitého okruhu osob). Nadace se zakládá nadační listinou, pro kterou zákon vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu. Podobný legislativní rámec má i nadační fond.

Nadační listinou může být pořízení pro případ smrti nebo zakládací listina. Zakládací listina může být pořízena jednou nebo více osobami, které však musí vždy ve věci nadace jednat jednomyslně. Náležitosti nadační listiny stanoví občanský zákoník.

Založení nadace pořízením pro případ smrti nabývá účinnosti smrtí zůstavitele, přičemž vklad se do nadace vnáší povoláním nadace za dědice nebo nařízením odkazu. Sepisuje-li pořízení pro případ smrti notář, máte jistotu, že listina bude obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti.

Vklad do nadace může být peněžitý i nepeněžitý, souhrnná výše vkladů pak musí odpovídat nejméně částce 500 000 Kč. Nepeněžitý vklad do nadace musí splňovat předpoklad trvalého výnosu a nesmí sloužit jako jistota.

Orgány nadace jsou alespoň tříčlenná správní rada a také alespoň tříčlenná dozorčí rada, případně revizor.

Příklad:

Úspěšný podnikatel založí po konzultaci s notářem nadaci a určí dobročinný účel spočívající v úhradě nadstandardní zdravotní péče pro onkologicky nemocné děti. Složení peněžitého vkladu pro něho není problém, těžko však hledá důvěryhodné osoby, které budou chod nadace zajišťovat. Nakonec alespoň čtyři spolehlivé osoby najde, a tak vedle správní rady zřídí v nadaci jen funkci revizora.

Zdroj: Založení nadace a nadačního fondu (nkcr.cz)