Rychlý dotaz

Valná hromada

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a v evropské společnosti je valná hromada. Valná hromada rozhoduje o nejpodstatnějších záležitostech společnosti. V některých zákonem stanovených případech musí přijetí rozhodnutí valné hromady osvědčit notář.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a evropské společnosti. Koná se alespoň jednou do roka a zúčastňují se jí společníci (akcionáři) společnosti. Na valné hromadě se rozhoduje o nejpodstatnějších záležitostech společnosti (o schválení účetní závěrky, o volbě a odvolání členů orgánů společnosti, o změnách společenské smlouvy či stanov, o změnách výše základního kapitálu, o zrušení společnosti apod.)

Některá rozhodnutí valné hromady musí být ze zákona osvědčena notářských zápisem (zejména změna společenské smlouvy, změny výše základního kapitálu, zrušení společnosti). I v případě rozhodnutí, u nichž zákon notářské osvědčení nevyžaduje, může být spolupráce s notářem přínosná. Notář zajistí věcnou správnost rozhodnutí, notářský zápis umožní snazší a rychlejší zápis do obchodního rejstříku a předejde se budoucím sporům o to, zda a v jaké podobě bylo rozhodnutí přijato.

Příklad:

Společníci společnosti s ručením omezeným hodlají rozšířit počet jednatelů a předmět podnikání společnosti. Za účasti notáře uskuteční valnou hromadu, která rozhodne o těchto změnách. Notář o rozhodnutích valné hromady sepíše notářský zápis, byť to v případě volby jednatele ze zákona není třeba, odměna notáře je však bez ohledu na to stejná, a změny zapíše do obchodního rejstříku. Tento postup je pro společnost nejvýhodnější a nejefektivnější, protože změny se provedou najednou a prakticky se stejnými náklady.

Zdroj: Valná hromada (nkcr.cz)