Rychlý dotaz

Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích

Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se mohou svým výslovným osobním prohlášením vzdát práva na podíl na zisku z rodinného závodu, práva na věci nabyté ze zisku z rodinného závodu a práva na přírůstky rodinného závodu. K tomu se vyžaduje forma veřejné listiny – notářského zápisu.

Obchodním závodem je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti (podnikatelské). Obchodní závod může být současně rodinným závodem, pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem. Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, přičemž současně musí být splněna podmínka, že takovýto obchodní závod je ve vlastnictví některé z těchto osob.

Pokud nejsou žádným způsobem upraveny právní vztahy mezi podnikatelem a na jeho podnikání se podílejícím členem rodiny, má člen rodiny právo na podíl na zisku ze závodu, na podíl na věcech z tohoto zisku nabytých a na přírůstky závodu, a to vše v míře odpovídající množství a druhu vykonané práce. Člen rodiny, pokud se jedná o osobu plně svéprávnou, se těchto práv může vzdát svým osobním prohlášením, které vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu.

Příklad:

Otec je živnostníkem – truhlářem a jeho zletilý syn mu pravidelně ve svém volném čase v dílně vypomáhá prováděním pomocných prací. Otec se synem spolu nemají uzavřenu žádnou pracovní ani jinou smlouvu. Otec chce mít jistotu, že po něm syn v budoucnu nebude požadovat podíl na zisku z tohoto podnikání, a tak se syn svým prohlášením sepsaným notářským zápisem vzdá podílu na zisku ze závodu, na jehož provozu se účastní svou činností. 

Zdroj: Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích (nkcr.cz)