Rychlý dotaz

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Seznam listin o manželském majetkovém režimu vedený v elektronické podobě Notářskou komorou České republiky slouží veřejnosti k nahlížení do záznamů o tom, zda manželé změnili svůj majetkový režim a vyjádřili souhlas s tím, aby tato skutečnost byla zveřejněna, nebo zda o tomto manželském majetkovém režimu bylo rozhodnuto soudem.

Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné.

Dřívější právní úprava také upravovala možnosti úpravy manželského majetkového režimu. Její nevýhodou ale bylo, že smlouva uzavřená manželi byla účinná vůči třetím osobám pouze tehdy, pokud třetí osobu s obsahem smlouvy seznámili. V opačném případě tato smlouva neměla ve vztahu ke třetí osobě žádný právní význam.

Nová právní úprava zavedla Seznam listin o manželském majetkovém režimu vedený Notářskou komorou České republiky (dále jen „Seznam“) a stanovila, že pokud bude o smlouvě nebo soudním rozhodnutí proveden zápis do Seznamu, působí takový zápis vůči všem osobám, a to i tehdy, pokud obsah smlouvy nebo rozhodnutí neznají.

Tím byl zaveden způsob, jakým může druhý z manželů dosáhnout veřejných účinků jejich smlouvy. Nemusí již nadále zjišťovat, zda o smlouvě věřitelé vědí a nemusí ji věřitelům předkládat. Věřitelé mají zase vhodný nástroj, jak lze zjistit, zda uzavíraný vztah bude zavazovat pouze jednoho manžela nebo oba manžele a zohlednit tuto skutečnost např. při posuzování jejich bonity.

Seznam je veden v elektronické podobě a vyhledávání, které je zpoplatněné, je v něm možné na internetových stránkách Notářské komory České republiky. O vyhotovení opisů listin evidovaných v Seznamu je pak možné požádat kteréhokoliv notáře.

Příklad:

Manželé Novákovi budou svému sousedovi panu Rychlému půjčovat větší finanční částku. Pan Rychlý vypadá jako finančně zajištěný muž, který se pouze dostal do situace, ve které rychle potřebuje finanční hotovost. Manželé Novákovi vědí, že pan Rychlý žije s manželkou ve veliké vile, která je vybavena drahým nábytkem a oba jezdí luxusními automobily. Manželé Novákovi však přece jen z opatrnosti nahlédnou do Seznamu a zjistí, že manželé Rychlí mají uzavřenou smlouvu o zúžení jejich společného jmění. Zajdou k notáři a požádají ho, aby jim opis smlouvy vydal. Z textu smlouvy se dozví, že pan Rychlý již před rokem veškerý majetek převedl na manželku a sjednali si režim oddělených jmění. Tato informace jim posloužila k tomu, že byli při půjčení peněz přece jen opatrnější a požádali pana Rychlého, aby za splacení zápůjčky ručila i jeho manželka.

Zdroj: Seznam listin o manželském majetkovém režimu (nkcr.cz)