Rychlý dotaz

Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

Zápisy do obchodního rejstříku (a také do všech ostatních veřejných rejstříků) může mimo rejstříkového soudu provést také notář. Notář provádí zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis a na základě jím sepsaného podkladového notářského zápisu.

K tomu, aby notář mohl provést zápis do obchodního rejstříku je nutné splnění těchto podmínek:

osoba oprávněná k podání návrhu na zápis ho o to požádala,

musí být sepsán podkladový notářský zápis, tedy zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápise,

notáři byly předloženy listiny, které jsou požadovány pro zápis do obchodního rejstříku.

Jsou-li právní jednání uskutečněná až po sepsání podkladového notářského zápisu, může notář osvědčit jejich uskutečnění notářským zápisem o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku a na jeho základě rovněž provést přímý zápis do obchodního rejstříku.

Přímý zápis notářem je oproti zápisu rejstříkovým soudem rychlejší, neboť notář na rozdíl od rejstříkového soudu nevede žádné řízení, ale provede přímo zápis. Notář rovněž od žadatele vybere případný poplatek, který se hradí rejstříkovému soudu a založí požadované listiny do sbírky listin. Celý proces je pro žadatele pohodlnější, rychlejší a také levnější, neboť v případě založení společností s jednoduchými zakladatelskými dokumenty se neplatí soudní poplatek, je-li zápis do obchodního rejstříku proveden notářem, a také odměna notáře je nižší.

Příklad:

Pan Novák se rozhodl založit společnost s ručením omezeným. Šel tedy k notáři, který mu vysvětlil právní rámec založení takové společnosti a sepsal s ním zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu. Rovněž mu vysvětlil, jaké další náležitosti a listiny je třeba doložit (například živnostenské oprávnění, nebo listinu, která dokládá právní důvod užívání prostor, ve kterých je umístěno sídlo společnosti). Když si pan Novák tyto listiny obstaral, notář sepsal notářský zápis o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku a společnost do obchodního rejstříku zapsal. Celý proces založení společnosti zvládl pan Novák během několika dní.

Zdroj: Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem (nkcr.cz)