Rychlý dotaz

Dohoda o odlišném režimu správy společné nemovité věci

Občanský zákoník upravuje správu společné nemovité věci, přičemž spoluvlastníci si mohou dohodnout správu odchylně od zákona. Dohoda, kterou se spoluvlastníci odchýlí od zákonných ustanovení, vyžaduje kvalifikovanou formu veřejné listiny – notářského zápisu, je-li ve spoluvlastnictví nemovitá věc, a to z důvodu ochrany práv třetích osob.

Předpokladem pro sjednání smluvního režimu správy je dohoda spoluvlastníků, kterou musí přijmout všichni spoluvlastníci. V případě, že by nebyla jednomyslná dohoda všech spoluvlastníků bez ohledu na velikost jejich spoluvlastnických podílů, ke změně zákonného režimu by nedošlo.

Přestože občanský zákoník výslovně upravuje přípustnost odlišné správy pouze ve vztahu k nemovitým věcem zapsaným v katastru nemovitostí, je zřejmé, že smluvní režim správy lze založit i k věcem movitým a nemovitým nezapsaným v katastru nemovitostí.

Obsah dohody o správě společné věci není zákonem limitován, kromě toho, že se ujednání spoluvlastníků musí týkat skutečné správy společné věci. Notář poskytne kvalifikované poučení o možnostech úpravy správy společné věci a poučí vás o tom, jaké kroky je nutno realizovat ve vztahu ke katastru nemovitostí.

Příklad:

Možností je například dohoda spoluvlastníků na svěření správy určenému správci ze spoluvlastníků a stanovení jeho práv a povinností, nebo změna hlasovacího kvora, např. tak, že k rozhodnutí bude potřeba jiné než prosté většiny (např. 2/3) nebo že bude muset být dosaženo jednomyslného souhlasu. Spoluvlastníci si dále mohou například rozšířit okruh významných záležitostí týkajících se společné věci, o nichž budou rozhodovat. 

Zdroj: Dohoda o odlišném režimu správy společné nemovité věci (nkcr.cz)