Rychlý dotaz

Přeměny obchodních korporací

Přeměnami se v právu obchodních korporací rozumí fúze obchodní společnosti nebo družstva, rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla. Přeměny se dělí na vnitrostátní přeměny, ve kterých jsou zúčastněnými nebo nástupnickými osobami pouze české obchodní korporace anebo české fyzické osoby, a přeshraniční přeměny, ve kterých je přítomen přeshraniční prvek (zúčastněnými nebo nástupnickými osobami jsou i zahraniční korporace anebo zahraniční fyzické osoby). Významnou roli při těchto přeměnách má notář.

Fúze může mít formu

– fúze sloučením, při níž dochází k zániku jedné nebo více obchodních korporací a přechodu jmění zanikající obchodní korporace na nástupnickou obchodní korporaci, přičemž tato vstupuje do právního postavení zanikající obchodní korporace,

– fúze splynutím, při níž dochází k zániku dvou nebo více obchodních korporací a přechodu jejich jmění na splynutím vzniklou nástupnickou obchodní korporaci, přičemž tato nástupnická obchodní korporace vstupuje do právního postavení zanikajících obchodních korporací.

Rozdělení může mít formu

– rozštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná obchodní korporace zaniká a její jmění přechází na více nově vznikajících obchodních korporací (tzv. rozštěpení se vznikem nových obchodních korporací), nebo na více již existujících obchodních korporací (tzv. rozštěpení sloučením), anebo kombinací těchto způsobů,

– odštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná obchodní korporace nezaniká a část jejího jmění přechází na jednu nebo více nově vznikajících obchodních korporací (tzv. odštěpení se vznikem nové nebo nových obchodních korporací), nebo na jednu nebo více již existujících obchodních korporací (tzv. odštěpení sloučením), anebo kombinací těchto způsobů.

Převod jmění na společníka je forma přeměny, při níž obchodní společnost zanikne a její jmění převezme jeden přejímající společník. U společnosti s ručením omezeným může jmění zaniklé společnosti převzít jen její společník, s jehož podílem je spojen vklad, jehož výše dosahuje nejméně 90 % základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a představuje současně 90 % hlasovacích práv ve společnosti. Obdobně je tomu u akciové společnosti.

Změna právní formy je forma přeměny, při níž právnická osoba nezaniká ani její jmění nepřechází na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Obchodní společnost může změnit svou právní formu na jinou formu obchodní společnosti nebo na družstvo.

Přeshraniční přemístění sídla může mít formu

– přemístění sídla do České republiky, při níž zahraniční právnická osoba může přemístit sídlo do České republiky, aniž by došlo k jejímu zániku a vzniku nové právnické osoby, nezakazují-li to právní předpisy členského státu, v němž má sídlo, ani právní předpisy státu, kterým se řídí její vnitřní právní poměry, pokud při přemístění sídla změní svou právní formu na českou společnost nebo české družstvo a budou-li se po změně právní formy její vnitřní právní poměry řídit českým právním řádem,

– přemístění sídla do zahraničí, při níž česká obchodní korporace může přemístit sídlo do jiného členského státu než České republiky.

Přeměna obchodní korporace se provádí podle písemného projektu přeměny. Projekt přeměny musí obsahovat zákonem požadované údaje, být schválen ve stejném znění společníky nebo členy osob zúčastněných na přeměně, jejich valnými hromadami nebo členskými schůzemi. Projekt přeměny má formu notářského zápisu v zákonem stanovených případech.

Úlohou notáře při vnitrostátní přeměně je osvědčit soulad projektu přeměny s právními předpisy a zakladatelským dokumentem osoby zúčastněné na přeměně, osvědčit a potvrdit existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení přeměny, a osvědčit a potvrdit, že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním osoby zúčastněné na přeměně, přičemž tyto své závěry uvede do notářského zápisu o projektu přeměny nebo notářského zápisu o osvědčení o schválení přeměny valnou hromadou, členskou schůzí nebo shromážděním delegátů osoby zúčastněné na přeměně nebo notářského zápisu o právním jednání o schválení přeměny společníkem nebo jediným společníkem. Při přeshraničí přeměně notář osvědčuje splnění zákonem stanovených požadavků českou osobou zúčastněnou na přeshraniční přeměně vydáním osvědčení o přeshraniční přeměně a případně i splnění zákonem stanovených požadavků pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku. Osvědčení pro přeshraniční přeměnu a osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku notář osvědčuje zvláštní veřejnou listinou (osvědčením, nikoli notářským zápisem).

S ohledem na složitost a časovou návaznost jednotlivých kroků přeměny je vhodné, aby byl notář o všech těchto krocích s předstihem i průběžně informován.

Notář je oprávněn provést rovněž zápis přeměny do obchodního rejstříku.

Příklad:

Vlastník více (případně i majetkově propojených) společností chce zjednodušit strukturu skupiny a ušetřit organizační a administrativní náklady skupiny a celé své podnikání daňově optimalizovat. Rozhodne se proto pro fúzi těchto společností sloučením a do samého počátku tohoto procesu celý postup konzultuje s notářem, který bude sepisovat potřebné notářské zápisy.

Zdroj: Přeměny obchodních korporací (nkcr.cz)