Rychlý dotaz

Přizpůsobení a podřízení společnosti nové právní úpravě

Na základě nové právní úpravy v občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích účinné od 1.1.2014 měly obchodní společnosti a družstva povinnost přizpůsobit ustanovení svých společenských smluv (příp. zakladatelských listin či stanov) úpravě v těchto zákonech a údaj o tom nechat zapsat do obchodního rejstříku. Pro změny těchto zakladatelských dokumentů je nutná součinnost s notářem.

Dne 1.1.2014 nabyly účinnosti nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další předpisy týkající se rekodifikace soukromého práva v České republice, které zásadně změnily náš právní řád a přinesly již existujícím obchodním korporacím řadu povinností.

Obchodní společnosti a družstva měly povinnost přizpůsobit ustanovení svých společenských smluv (příp. zakladatelských listin či stanov), která byla v rozporu se zákonem, úpravě zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin obchodního rejstříku, a změnou svých společenských smluv (příp. zakladatelských listin či stanov) se podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku, to vše nejpozději do 31.12.2015. Tím měl být odstraněn komplikovaný právní režim, kdy se obchodní společnosti a družstva řídí novými předpisy, přičemž práva a povinnosti společníků by se zčásti stále řídily již zrušeným obchodním zákoníkem.

Nové předpisy jsou v mnohém liberálnější než ty předchozí a nabízejí možnosti, které předchozí právní úprava neumožňovala (např. různé druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným, více podílů v rukou jednoho společníka společnosti s ručením omezeným, zjednodušení vnitřní organizace akciových společností).

Ke změně společenských smluv společností s ručením omezeným, stanov akciových společností nebo stanov družstev se vyžaduje forma veřejné listiny – notářského zápisu. Notář pro vás připraví odpovídající změny společenských smluv, zakladatelských listin či stanov tak, aby vyhovovaly novým právním předpisům. Notář provede na vaši žádost i potřebné změny v obchodním rejstříku.

Příklad:

Akciová společnost hodlá uvést své stanovy do souladu se současnými předpisy z důvodu zjednodušení své vnitřní organizační struktury, důvěryhodnosti u obchodních partnerů, bezproblémovému úvěrovému financování i splnění všech kritérií veřejných soutěží. Notář vysvětlí principy fungování akciové společnosti se systémem vnitřní organizace dualistickým či monistickým s tím, že současný potřebný počet členů orgánů může být korigován na dvě osoby a v případě monistického systému až na jednu osobu. Pokud nemá společnost zpracovaný svůj návrh nových stanov, notář může připravit nové znění stanov tak, aby vyhovovaly nové právní úpravě, a změny na žádost společnosti může zapsat do obchodního rejstříku.

Zdroj: Přizpůsobení a podřízení společnosti nové právní úpravě (nkcr.cz)