Rychlý dotaz

Rozhodnutí jediného společníka a akcionáře

Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti, které mají jediného společníka (akcionáře), se nekoná valná hromada a místo ní rozhoduje písemně jediný společník (akcionář). Pro některá tato rozhodnutí je zákonem předepsána forma veřejné listiny – notářského zápisu.

Společnost s ručením omezeným, akciová společnost a evropská společnost mohou mít více společníků (akcionářů), nebo společníka jen jediného.  V jednočlenné společnosti se nekoná valná hromada a její působnost vykonává jediný společník (akcionář). Sám tedy písemně rozhoduje o záležitostech, o nichž by jinak rozhodovala valná hromada (např. o volbě nebo odvolání jednatele, o schválení účetní závěrky, o změně zakladatelské listiny, o zvýšení základního kapitálu).

Pro některá rozhodnutí je zákonem předepsaná forma notářského zápisu (např. změna zakladatelské listiny, změna výše základního kapitálu). I v případě rozhodnutí, u nichž zákon formu notářského zápisu nevyžaduje, může být spolupráce s notářem přínosná. Notář zajistí věcnou správnost rozhodnutí, notářský zápis umožní snazší a rychlejší zápis do obchodního rejstříku a předejde se budoucím sporům o to, zda a v jaké podobě bylo rozhodnutí přijato.

Notář může přímo zapsat potřebné změny  také do obchodního rejstříku.

Příklad:

Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem hodlá přemístit své sídlo do jiného města a rozšířit svůj předmět podnikání o další živnosti. Obrátí se na notáře, který sepíše formou notářského zápisu rozhodnutí jediného společníka o těchto změnách zakladatelské listiny společnosti. Po předložení potřebných listin notář na žádost zapíše změnu sídla a rozšíření předmětu podnikání do obchodního rejstříku.

Zdroj: Rozhodnutí jediného společníka a akcionáře (nkcr.cz)