Rychlý dotaz

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Notářský zápis, ve kterém povinný svolí k přímé vykonatelnosti, lze tedy podle tohoto zápisu nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci, představuje efektivní způsob zajištění zaplacení pohledávky bez dalších soudních řízení.  

Obsahem notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní svůj dluh vůči věřiteli a pokud tak neučiní, může věřitel bez dalšího soudního řízení požádat soudního exekutora o exekuci dlužníkova majetku. Není tak třeba před exekucí absolvovat soudní řízení se soudním poplatkem a často s dobou trvání několika let, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze navrhnout exekuci. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.

Dohodu je vhodné sepsat v případě zápůjčky nejpozději při předání peněz, ale lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne (úvěr). Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

Svolení k vykonatelnosti může být obsaženo přímo v notářském zápisu o právním jednání, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu (tedy např. přímo ve smlouvě o zápůjčce).

Svolení k vykonatelnosti může být také obsaženo v notářském zápisu o jednostranném právním jednání, kterým je uznání peněžitého dluhu (k sepsání tedy stačí jen účast dlužníka, nelze však sjednat např. smluvní pokutu).

Příklad:

Pan Novák dluží panu Novotnému 100 000 Kč podle smlouvy o zápůjčce a jeho dluh je již splatný. Pan Novák by rád dluh uhradil, ale nemá na to finanční prostředky. Pan Novotný je ochoten lhůtu splatnosti posunout, ale chce mít jistotu, že po sjednaném datu splatnosti nenastane stejná situace znovu. Sepíší proto u notáře notářský zápis, jehož obsahem bude uznání dluhu pana Nováka, sjednání podmínek splatnosti, a svolení pana Nováka, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo vedena exekuce a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem. Pokud ani v nově sjednané lhůtě pan Novák dluh neuhradí, může se pan Novotný obrátit přímo na exekutora, aby jeho pohledávku vymohl.

Zdroj: Ochrana věřitele (nkcr.cz)