Rychlý dotaz

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace

Vidimací se ověřuje shoda kopie listiny s jejím originálem, přičemž za originál se považuje např. i ověřený opis listiny. Vidimace se provádí připojením doložky o vidimaci, která se umístí přímo na kopii nebo opis, případně se vyhotoví na samostatný list papíru, který se pevně připojí k vidimované listině.

Nelze vyhotovovat ověřené opisy listin, které není možné nahradit jejich kopiemi, a to zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby. Dále není možné ověřit kopie listin, které se zcela neshodují s originálem, tedy ve kterých bylo něco pozměněno, přeškrtnuto nebo doplněno.

Je ale možné vidimovat listiny, které jsou v cizím jazyce, ale zároveň nejsou listinami uvedenými v předchozím odstavci. Je také možné vyhotovovat opisy z již existující ověřené kopie listiny.

Vidimací se nepotvrzuje správnost údajů v listině ani právní obsah listiny, za který notář ani jeho pracovníci neodpovídají.

Nejlépe je ponechat vyhotovení kopií na pracovníkovi notáře, který si vyhotoví kopie na vlastním kopírovacím zařízení, čímž se vyhnete zdlouhavému zkoumání listin, zda se zcela shodují s originálem.

Má-li být listina použita v zahraničí, je třeba, aby byla ověřovací doložka podepsána notářem nebo jeho stálým zástupcem. Na skutečnost, že budete listinu předkládat v zahraničí, pracovníky notáře vždy upozorněte.

Příklad:

Pan Veselý potřebuje vyhotovit ověřené kopie svého maturitního vysvědčení pro další studium v zahraničí. V takovém případě se v kanceláři notáře objedná, aby měl jistotu, že bude přítomen notář, předloží notáři originál svého vysvědčení a požádá o příslušný počet kopií. Notáře vyhotoví na vlastním kopírovacím zařízení kopie, ke kterým připojí doložky o vidimaci s úředním razítkem a svým podpisem.

Zdroj: Ověření shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace (nkcr.cz)