Rychlý dotaz

Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti

Člověk může v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat učinit prohlášení, jímž projeví vůli, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem, nebo aby jeho záležitosti spravovala určitá osoba, případně může projevit vůli, aby se konkrétní osoba stala jeho opatrovníkem. Jednou z možností danou občanským zákoníkem je pro toto prohlášení zvolit formu veřejné listiny – notářského zápisu.

Schopnost člověka právně jednat, tj. nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, může být omezena v důsledku nepříznivé skutečnosti (např. v důsledku nemoci). Pokud člověk očekává, že nastane situace, kdy sám nebude schopen právně jednat, může učinit projev vůle směřující k úpravě budoucích záležitostí, a to buď formou soukromé listiny potvrzené dvěma svědky, anebo formou veřejné listiny – notářského zápisu, který sepisuje odborně způsobilý notář schopný posoudit podobu projevu vůle nejvíce odpovídající potřebám konkrétní osoby.

V případě, že je prohlášení o určení opatrovníka pořízeno notářským zápisem, je notářem zapsáno do neveřejného Seznamu prohlášená o určení opatrovníka, který vede Notářské komora České republiky. Do tohoto seznamu povinně nahlíží soud při řízení o omezení svéprávnosti a pořizovatel tak má jistotu, že listina, v níž určil opatrovníka, bude v soudním řízení zohledněna.

Příklad:

Člověk trpící nemocí, u níž se předpokládá, že v pozdějším stádiu omezí jeho schopnost samostatně právně jednat, bude mít zájem na tom, aby určitým způsobem upravil své budoucí poměry, které později v případě zhoršení svého stavu nebude moci nadále sám ovlivnit. V takovém případě v notářském zápisu s předstihem určí, že jeho opatrovníkem bude jím předem vybraná osoba, která zná jeho osobní i majetkové poměry. Dále pak určí, aby zvolený opatrovník spravoval jeho záležitosti určitým způsobem, tj. například určí, že jeho nemovité věci nesmějí být prodány a on sám v nich bude nadále mít bydliště, případně určí, do kterého zdravotního či sociálního zařízení má být svým opatrovníkem umístěn.

Zdroj: Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti (nkcr.cz)