Rychlý dotaz

Rozšíření společného jmění

Smlouvou o rozšíření společného jmění manželů, která vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu, mohou manželé učinit součástí společného jmění věci, které jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z nich, případně v jejich podílovém spoluvlastnictví.

Manželé nabývají majetek do jejich společného jmění ode dne uzavření manželství. Co tvoří součást společného jmění a které dluhy mají manželé společné, stanoví občanský zákoník.

Manželé, kteří chtějí nabývat majetek jinak, než stanoví zákon, mají možnost upravit si (modifikovat) vzájemné majetkové vztahy smlouvou ve formě veřejné listiny – notářského zápisu. Jedním ze smluvených režimů je režim rozšíření společného jmění.

Rozšíření společného jmění se může týkat všeho, co nabyl před uzavřením manželství do výlučného vlastnictví jeden z manželů (případně i oba do podílového spoluvlastnictví), nebo některý (nebo oba) z manželů za trvání manželství, ale takovým způsobem, pro který zákon stanoví výjimku (nejčastěji dědění, darování). Takto nabyté věci zpravidla nejsou součástí společného jmění. Aby se staly součástí společného jmění, je potřeba společné jmění o tyto věci rozšířit.

Zjistí-li manželé, že došlo ke změně okolností, které jsou významné pro úpravu jejich majetkových vztahů, lze jejich manželský majetkový režim dále měnit tak, aby odpovídal novým požadavkům. Pro změnu manželského majetkového režimu doporučujeme kontaktovat notáře a navrhovanou změnu s ním projednat dříve, než dojde k sepsání nové smlouvy.

Příklad:

Manželé Novákovi budou společně stavět rodinný dům na pozemku, který nabyl pan Novák ještě před uzavřením manželství. Oba si přejí, aby tento pozemek byl součástí jejich společného jmění.  Navštíví proto notáře, který jim připraví smlouvu o rozšíření jejich společného jmění tak, aby se pozemek stal předmětem tohoto společného jmění, a případně také zajistí vklad do katastru nemovitostí.

Zdroj: Rozšíření společného jmění (nkcr.cz)