Rychlý dotaz

Vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství

I předchozí právní úprava umožňovala manželům vyhradit si vznik společného jmění na dobu zániku manželství, ke smlouvě je však nutná forma veřejné listiny – notářského zápisu. Oproti jiným modifikacím společného jmění manželů je však tato méně využívaná. Její podstatou je, že v době trvání manželství manželé nabývají majetek tak, jako by se jednalo o majetek výlučný. Společným se majetek stává až v době zániku manželství (rozvod, úmrtí jednoho z manželů), a to pouze proto, aby manželé provedli jeho vypořádání. Až zánikem manželství se totiž na majetek manželů hledí, jako na majetek patřící do společného jmění.

Podle zákona nabývají manželé majetek do jejich společného jmění ode dne uzavření manželství. V občanském zákoníku je uvedeno, co tvoří součást společného jmění a které dluhy mají manželé společné.

Manželé, kteří chtějí nabývat majetek jinak, než stanoví zákon, mají možnost upravit si vzájemné majetkové vztahy smlouvou ve formě veřejné listiny – notářského zápisu. Jedním ze smluvených režimů je režim vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství.

Mohlo by se zdát, že touto úpravou dochází k vyloučení společného jmění, ale není tomu tak. Podstatou tohoto režimu ale je, že na majetek nabytý manželi od uzavření manželství se nehledí jako na společný. Každý z manželů tedy může majetek za trvání manželství nabývat výlučně (také ho zcizovat) a také se sám zavazovat.

Dojde-li k zániku manželství (úmrtím jednoho z manželů, rozvodem), majetek nabytý jedním i druhým z manželů se stává součástí společného jmění, i když po celou dobu trvání manželství se na majetek pohlíželo, jako by do společného jmění nepatřil. Zpravidla následuje vypořádání majetku ve společném jmění a vycházet se bude ze stavu, který zde byl v době zániku manželství.

Smlouvy o manželském majetkovém režimu, je-li to v nich ujednáno, jinak na žádost obou manželů, se zapisují do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeným Notářskou komorou České republiky. Právní účinky zápisu jsou takové, že se manželé mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny, jsou tedy vůči třetím osobám bez dalšího účinné. To je dáno i tím, že tento seznam je veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory České republiky.

Zjistí-li manželé, že došlo ke změně okolností, které jsou významné pro úpravu jejich majetkových vztahů, lze jejich manželský majetkový režim dále měnit tak, aby odpovídal novým požadavkům. Pro změnu manželského majetkového režimu doporučujeme kontaktovat notáře a navrhovanou změnu s ním projednat dříve, než dojde k sepsání nové smlouvy.

Příklad:

Snoubenci si vyhradili vznik společného jmění na dobu zániku manželství. Důvodem bylo, aby za trvání manželství mohli s majetkem a závazky nakládat samostatně, ale pro případ rozvodu manželství se chtěli vypořádat tak, aby se vypořádání týkalo majetku, který budou v té době mít. Bylo tedy možné, aby manžel, který se zabýval nákupem a prodejem nemovitostí, tyto mohl volně nabývat a prodávat, ale rozhodující stav pro jejich vypořádání při rozvodu by byl stav v době zániku manželství.

Zdroj: Vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství (nkcr.cz)