Rychlý dotaz

Dohoda společníků a akcionářů

Zákon o obchodních korporacích umožňuje dohodu všech společníků ve společnosti s ručením omezeným nebo akcionářů v akciové společnosti o změnách jejich zakladatelských dokumentů a dalších významných změnách týkajících se společnosti. Tato dohoda musí mít zpravidla formu veřejné listiny – notářského zápisu.

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným může být měněna dohodou všech společníků. Pro tuto dohodu se vyžaduje forma notářského zápisu. Obdobně lze společnost s ručením omezeným zrušit dohodou společníků, která musí mít formu notářského zápisu.

Účast společníka ve společnosti s ručením omezeným může být ukončena písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků (a odevzdáním kmenového listu společnosti, byl-li vydán).

Všichni akcionáři se mohou dohodnout na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu akciové společnosti v částce určené rozhodnutím valné hromady, přičemž tato dohoda vyžaduje formu notářského zápisu.

Zákon o obchodních korporacích upravuje ještě další případy, kdy může být pro změny ve společnostech uzavírána dohoda všech společníků nebo akcionářů, přičemž se nevyžaduje forma notářského zápisu. Spolupráce s notářem může však být i v těchto případech přínosná z důvodu zajištění věcné správnosti dohody, snazšího a rychlejšího zápisu do obchodního rejstříku nebo za účelem předejití budoucím sporům.

Příklad:

Společníci hodlají upravit letitou společenskou smlouvou své společnosti s ručením omezeným a přizpůsobit ji novým právním předpisům. Notář jim vysvětlí současné požadavky na text společenské smlouvy, sepíše příslušnou dohodu o změně společenské smlouvy a na žádost sám provede z toho vyplývající zápisy do obchodního rejstříku.

Zdroj: Dohoda společníků a akcionářů (nkcr.cz)