Rychlý dotaz

Oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Věřitel může dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, prostřednictvím notáře (ale i soudního exekutora nebo soudu) učinit výhradu práva dovolat se neúčinnosti právního jednání, a to formou oznámení tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.

Věřitel se může za stanovených podmínek domáhat, aby soud jednání dlužníka, kterým zkracuje uspokojení vykonatelné pohledávky, ve vztahu k němu označil za neúčinné a on následně mohl uspokojit svoji vykonatelnou pohledávku z toho, co neúčinným jednáním ušlo z majetku jeho dlužníka. Učinění výhrady má za následek, že věřiteli lhůta k dovolání se neúčinnosti právního jednání neběží, dokud se jeho pohledávka nestane vykonatelnou.     

Notář na žádost věřitele notář doručí oznámení o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání tomu, koho věřitel označil. Jedná se zejména o toho, kdo s dlužníkem právně jednal, kdo z právního jednání přímo nabyl prospěch, případně vůči jeho dědici nebo vůči jeho právnímu nástupci za splnění zákonem stanovených podmínek. Věřitel může oznámení o výhradě jeho práva dovolat se neúčinnosti právního jednání učinit také přímo do protokolu sepsaného notářem.  

Od okamžiku doručení oznámení až do vykonatelnosti pohledávky se staví běh lhůt stanovených pro dovolání se neúčinnosti.

Příklad:

Pan Novák má pohledávku 1 000 000 Kč za panem Novotným, který mu ji má splatit za 5 let. Pan Novák se dozví, že pan Novotný převádí darem svůj rodinný dům s pozemkem na svého synovce. Pokud by právo dovolat se neúčinnosti právního jednání chtěl uplatnit, až když bude jeho pohledávka vykonatelná, mohlo by se stát, že lhůta pro dovolání se neúčinnosti právního jednání již uplyne. Požádá proto notáře, aby obdarovanému synovci doručil jeho oznámení, které mu zajistí přerušení běhu lhůty do té doby, než bude jeho pohledávka vykonatelná.   

Zdroj: Oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání (nkcr.cz)