Rychlý dotaz

Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT

Notář poskytuje spolu s výpisy z informačního systému Czech POINT v rámci své činnosti také výpisy, opisy a potvrzení z Rejstříku zástav a ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projekt veřejné správy, kdy na určených pracovištích a kontaktních místech může veřejnost získat např. výpisy ze stanovených veřejných rejstříků, veřejných seznamů či evidencí, nebo může být provedena autorizovaná konverze dokumentu. Notáři jsou určeni jako jedno z těchto kontaktních pracovišť. U notáře můžete obdržet například výpis z obchodního a dalších veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek atd.), výpis z evidence Rejstříku trestů, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového hodnocení řidičů a insolvenčního rejstříku.

Rejstřík zástav

Rejstřík zástav vede v elektronické podobě Notářská komora České republiky.

Je-li předmětem zástavy závod nebo jiná věc hromadná, nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí, nebo pokud si to sjednají strany zástavní smlouvy, musí být zástavní smlouva sepsaná ve formě veřejné listiny – notářského zápisu. Zástavní právo pak v těchto případech vznikne až jeho zápisem do Rejstříku zástav. Zápis zástavního práva na základě zástavní smlouvy do Rejstříku zástav zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření zástavní smlouvy notář, který zástavní smlouvu sepsal. Vázne-li na věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního věřitele zapsané v Rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu podle pořadí zápisu přednostně před právem vzniklým jiným způsobem.

Z Rejstříku zástav může kterýkoli notář vydat každému na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava. Lze tak předejít riziku koupě zastavené věci. Taková opatrnost se může vyplatit zejména při koupi hodnotnější věci, například obchodního závodu nebo automobilu.

Do Rejstříku zástav lze také zapsat pouze zákaz zřízení zástavního práva k věci, aniž by k této věci muselo být zároveň zřízeno zástavní právo, zákaz zřízení dalšího zástavního práva k zástavě nebo budoucí zástavní právo.

Rejstřík trestů

Notář vyhotovuje výpisy z evidence Rejstříku trestů. Osoba, která žádá o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, musí předložit platný úřední průkaz totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).

Katastr nemovitostí

Notář vyhotoví každému na jeho žádost pomocí dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí úplný či částečný výpis z katastru nemovitostí (výpis z listu vlastnictví) ohledně nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí, případně také výpis z evidence právních vztahů k nemovitým věcem zapsaným v katastru nemovitostí evidovaných pro právnickou či fyzickou osobu.

Obchodní rejstřík a další veřejné rejstříky

Notář vyhotoví každému na jeho žádost ověřený výpis z obchodního rejstříku ohledně jakékoliv osoby zapsané v obchodním rejstříku. Ověřený výpis může být vydán jako výpis platných (aktuálních) údajů nebo jako výpis úplný ohledně všech skutečností zapsaných o dané osobě v příslušném rejstříku za celou dobu zápisu.

Dalšími rejstříky, ze kterých lze vydat výpisy, jsou zejména spolkový rejstřík a rejstřík společenství vlastníků jednotek.

Insolvenční rejstřík

Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu z insolvenčního rejstříku. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla nebo podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních řízení.

Bodové hodnocení řidičů

Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu bodového hodnocení své osoby z Centrálního registru řidičů. Osoba, která žádá o vydání výpisu, musí předložit platný doklad totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (žadatele).

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Seznam listin o manželském majetkovém režimu je veřejný seznam, který v elektronické podobě vede Notářská komora České republiky. Zápis smlouvy do tohoto seznamu provádí notář, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal.  V seznamu se kromě smluv o manželském majetkovém režimu evidují také rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu.

Právním účinkem zápisu je, že manželé či snoubenci se mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny.

Notářská komora České republiky zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje zapisované do seznamu, tedy zejména údaje o tom, kdo uzavřel smlouvu o manželském majetkovém režimu a o jaký režim se jedná. Kterýkoli notář vydá na žádost opis smlouvy o manželském majetkovém režimu,  opis rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu nebo potvrzení o tom, že tyto nejsou v seznamu zapsány.

Příklad:

Pan Jiskra chce založit společnost s ručením omezeným. Má obavu, aby měl k dispozici všechny potřebné doklady a listiny a tak, když se od kamaráda dozví, že je k založení společnosti potřeba výpis z katastru nemovitostí ohledně sídla společnosti a jeho výpis z evidence Rejstříku trestů, bez konzultace s notářem si vyžádá u příslušného katastrálního úřadu výpis z katastru nemovitostí a na poště výpis z evidence Rejstříku trestů. Jaké pak bylo jeho překvapení, že oba tyto doklady, jejichž pořízení ho stálo tři hodiny času, mohly být vyhotoveny v notářské kanceláři v průběhu jednání s notářem o založení společnosti.

Zdroj: Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT (nkcr.cz)