Služby

Obrátit se na nás můžete, ať už potřebujete zapsat společnost, sepsat závěť, nebo třeba ověřit podpis. 

Ale nejen v těchto případech – níže najdete všechny služby, které naše notářská kancelář poskytuje. 

Vlevo jsou přitom rozdělené do jednotlivých právních oblastí, které si můžete rozkliknout.

Rychlý dotaz

Rozhodnutí jediného společníka a akcionáře

Ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti, které mají jediného společníka (akcionáře), se nekoná valná hromada a místo ní rozhoduje písemně jediný společník (akcionář). Pro některá tato rozhodnutí je zákonem předepsána forma

VÍCE INFORMACÍ

Valná hromada

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a v evropské společnosti je valná hromada. Valná hromada rozhoduje o nejpodstatnějších záležitostech společnosti. V některých zákonem stanovených případech musí přijetí rozhodnutí valné

VÍCE INFORMACÍ

Dohoda společníků a akcionářů

Zákon o obchodních korporacích umožňuje dohodu všech společníků ve společnosti s ručením omezeným nebo akcionářů v akciové společnosti o změnách jejich zakladatelských dokumentů a dalších významných změnách týkajících se společnosti. Tato dohoda

VÍCE INFORMACÍ

Projednání pozůstalosti

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem

VÍCE INFORMACÍ

Smlouva o zcizení dědictví

Dědic může po smrti zůstavitele své dědické právo zcizit, tj. úplatně či bezúplatně převést na jinou osobu. Nabyvatel tímto vstupuje do práv a povinností náležejících k pozůstalosti. Smlouva o zcizení dědictví

VÍCE INFORMACÍ

Dědická smlouva

Dědická smlouva je pořízení pro případ smrti, které je však na rozdíl od závěti či dovětku dvoustranným právním jednáním. Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za

VÍCE INFORMACÍ

Dovětek

Dovětek je dalším z pořízení pro případ smrti, kterým může zůstavitel svým odvolatelným projevem vůle zřídit odkaz, zatížit dědice či odkazovníka příkazem či omezit podmínkou nebo doložením času. Dovětkem

VÍCE INFORMACÍ

Určení správce pozůstalosti

Zůstavitel může povolat správce celé pozůstalosti nebo části pozůstalosti a případně může určit, jaké má správce pozůstalosti povinnosti a zda a jak bude odměňován. Povolání správce pozůstalosti vyžaduje formu

VÍCE INFORMACÍ

Zajištění důkazu

Občanský soudní řád upravuje možnost zajištění důkazu v řízení před soudem formou notářského zápisu o stavu věci nebo skutkovém ději, který se udál v přítomnosti notáře. Důležité je, aby

VÍCE INFORMACÍ

Založení nadace a nadačního fondu

Nadace je právnickou osobou založenou k tomu, aby trvale sloužila společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel může být veřejně prospěšný (spočívá v podpoře obecného blaha) nebo dobročinný (spočívá

VÍCE INFORMACÍ

Statut svěřenského fondu

Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele k určitému účelu. Svěřenský fond musí mít statut, který vydává zakladatel svěřenského fondu a vyžaduje formu veřejné listiny – notářského

VÍCE INFORMACÍ

Zúžení společného jmění

Účelem uzavírání smluv o manželském majetkovém režimu, která vyžadují formu veřejné listiny – notářského zápisu, je zpravidla řešení situací, které by mohly negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry.

VÍCE INFORMACÍ

Rozšíření společného jmění

Smlouvou o rozšíření společného jmění manželů, která vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu, mohou manželé učinit součástí společného jmění věci, které jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z nich,

VÍCE INFORMACÍ

Režim oddělených jmění

Sjednání režimu oddělených jmění, k němuž je nutná forma veřejné listiny – notářského zápisu, dává manželům možnost, aby v manželství nabývali majetek do výlučného vlastnictví nebo do podílového

VÍCE INFORMACÍ

Předmanželská smlouva

Zákon připouští, aby smlouva o manželském majetkovém režimu byla uzavřena již před uzavřením manželství, je k ní však nutná forma veřejné listiny – notářského zápisu. Taková smlouva se často

VÍCE INFORMACÍ

Dohoda o oddělení ze spoluvlastnictví

Oddělení ze spoluvlastnictví je novým institutem občanského práva, kterým je možné zrušit spoluvlastnictví. Obecnou podstatou vztahu spoluvlastníka ke spoluvlastnickému společenství je, že účast spoluvlastníka v něm nelze vynucovat proti

VÍCE INFORMACÍ

Odklad vypořádání spoluvlastnictví

Smyslem ustanovení občanského zákoníku o odkladu zrušení spoluvlastnictví je princip jistoty, že po určitou ujednanou dobu spoluvlastníci nebudou žádat o zrušení spoluvlastnictví. Dohoda vyžaduje formu veřejné listiny – notářského

VÍCE INFORMACÍ

Zástavní smlouva

Zástavní smlouva patří k zajišťovacím institutům práva, které slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně. V některých případech zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny –

VÍCE INFORMACÍ

Protestace směnek

Protestace směnky je osvědčením skutečností, které jsou důležité pro realizaci práv ze směnky. Oprávnění k protestaci směnky má notář. Existuje několik druhů protestů směnek, z nichž nejčastější je protest pro neplacení

VÍCE INFORMACÍ

Přeměny obchodních korporací

Přeměnami se v právu obchodních korporací rozumí fúze obchodní společnosti nebo družstva, rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla. Přeměny

VÍCE INFORMACÍ

Založení obchodní korporace

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Tyto právnické osoby jsou zakládány za účelem podnikání, ale můžou být založeny i k jiným účelům. Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením

VÍCE INFORMACÍ

Darovací smlouva

Na základě darovací smlouvy dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva k věci, případně k závazku dárce věc bezplatně převést, přičemž obdarovaný tuto nabídku přijímá. Darovat lze věci movité i nemovité.

VÍCE INFORMACÍ

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat věc, která je předmětem koupě, kupujícímu, a umožnit mu k ní nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu. 

VÍCE INFORMACÍ

Směnná smlouva

Směnnou smlouvou se strany vzájemně zavazují převést si vlastnické právo k určitým věcem. Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou

VÍCE INFORMACÍ

Úschova peněz

Notář provádí úschovu peněz za účelem vydání konkrétní osobě po splnění podmínek či naplnění určitých skutečností stanovených v protokolu o úschově, jejímiž účastníky jsou složitel, příjemce a notář jako správce.

VÍCE INFORMACÍ

Úschova listin

Úschova listin notářem může být provedena na základě toho, že listina bude vrácena žadateli nebo v určitý okamžik předána orgánu veřejné moci, dalším důvodem úschovy listiny může být její vydání určené

VÍCE INFORMACÍ